Kort spørsmål?

Fast pris kr

350,-

Pris inkl mvaPasientrettigheter

Medisinsk behandling og omsorg er grunnleggende for vår velferd. Helse- og omsorgspersonell skal hjelpe oss til å ivareta vår helse. Samtidig skal ikke behandlingen og omsorgen ytes på en måte som krenker vår integritet.

Regelverket som regulerer måten medisinsk behandling og omsorg skal gjennomføres på er omfattende og til dels uoversiktlig.
Vi bistår deg med å klarlegge og sikre dine rettigheter som pasient eller omsorgsmottaker. Vi hjelper deg også med søknader og klager. Det kan dreie seg om alt fra retten til helsehjelp som prioritert pasient, valg av behandling, god informasjon fra helsepersonellet til deg, retten til å se din egen journal og til å få den rettet, til fritt sykehusvalg og behandling i utlandet.

Vi hjelper deg også dersom du eller en du kjenner blir tvangsinnlagt eller tvangsbehandlet i det psykiske helsevern. Tvangsinngrepet kan lett oppleves å gå på akkord med den personlige integriteten til personen det gjelder. Da er det viktig å kunne søke den nødvendige juridiske bistand og støtte.

Har du har en forelder eller ektefelle som er dement eller begynner å bli det, eller kjenner du andre i din familie og omgangskrets med demens? Det er en rekke utfordringer knyttet til helsehjelp og plassering av demente i institusjon. Vi gir deg gjerne hjelp og råd!

Personer med funksjonshemminger møter mange utfordringer i forhold til helsevesen, NAV og andre offentlige etater. Ta kontakt med oss om du trenger hjelp.

Ta kontakt med Webjuristenes Servicekontor ved å klikke på «Til registrering» i rammen under:


 

Tips andre om denne saken

Send tipset til:  
Din e-post:  
Din melding: