Fri rettshjelpssaker

 

Litt info om fri rettshjelpsordningen: 

1. I hva slags saker gis fri rettshjelp?

Fri rettshjelp med behovsprøving gis i familierettsaker som gjelder skifte (fordelingen av ektefellenes eiendeler) og barnefordeling, erstatning for personskader og tap av forsørger, husleiesaker, trygde- og pensjonssaker og til arbeidstaker i avskjeds- og oppsigelsessaker i arbeidsforhold.

2. Økonomiske begrensninger - egenandel

For å få fri rettshjelp må formue og årsinntekt være lave. Inntektssatsen har etter det innført moms på advokattjenester øket noe. Inntekstsgrensen er nå 246.000 kr for enslige og 369.000 kr for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.
Nettoformuen kan ikke overstige 100.000 kr. Men eier du egen bolig, holdes verdien av denne utenfor ved vurderingen av formuens størrelse.

I såkalte  fri rettsrådsaker, dvs. juridisk rådgivning utenfor domstolene, gis det fri rettshjelp. Klienten må betale en egenandel som tilsvarer den offentlige salærsatsen på 995 kr. (pr. 1.1.16.).
I saker om fri sakførsel, dvs. utgifter til rettshjelp i bestemte typer saker, der saken behandles av en domstol eller bestemte forvaltningsorganer, skal klienten selv dekke 25 prosent av omkostningene i saken. Maksimum egenandel som skal betales utgjør 5 x offentlig salærsats, dvs. 4.300 kr.

Det skal ikke betales mva. på egenandelen.

Den som tjener under 100.000 kr pr. år skal ikke betale egenandel. 
Det er rettshjelperen som har ytet rettshjelpen som skal kreve inn egenandelen på vegne av det offentlige.

Høyesterett har en utvidet myndighet til å innvilge fri sakførsel uavhengig av partens økonomi. Forutsetningen er at Høyesterett mener saken har prinsipiell interesse, slik at også andre har nytte av at saken blir avgjort av retten.

Lov om fri rettshjelp finner du ved å
klikke her.

3. Søknaden

En søknad om fri rettshjelp må inneholde opplysninger om hva det søkes bistand til og hva saken gjelder.

Søknaden må også  gi utfyllende opplysninger om søkerens økonomiske stilling. Det er laget et egenerklæringsskjema som alltid må fylles ut. Søknadsskjemaer får hos fylkesmannen og hos de fleste advokater. Disse kan også bistå med utfylling av søknaden.

Hvor søknaden skal fremmes, avhenger av hva slags type sak det søkes fri rettshjelp for. Søknad om fri rettshjelp ved saksførsel for domstolene avgjøres av vedkommende domstol, mens de fleste andre type saker avgjøres av Fylkesmannen. I alle saker er det mulig å klage til Justisdepartementet.

Webjuristene hjelper deg med å søke fri rettshjelpsdekning.

......og mye mer

Webjuristene bistår også i de fleste andre type saker som gjelder privatpersoner. 
Er det saker vi mener vi ikke har tilstrekkelig kompetanse på, er vi ikke redd for å henvise til spesialister på disse sakene.

 Ta kontakt med Webjuristenes Servicekontor ved å klikke på «Til registrering» i rammen under:


 
Tips andre om denne saken