Skip to main content

Leveringsbetingelser, PEP og personvernerklæring

Leveringsbetingelser klient og Webjuristene

 1. Webjuristene er ikke et eget foretak, men en kjede (sammenslutning) av jurister og en advokat som yter rettshjelp via sine egne foretak. De enkelte webjurister har fått tillatelse fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å yte juridisk bistand mot betaling, enten i form av rettshjelperbevilling eller i form av advokatbevilling. Den enkelte rettshjelper eller advokat driver sin virksomhet for egen regning og risiko gjennom sitt foretak.
 2. Den første henvendelse til Webjuristene via kjedens elektroniske spørreskjema er gratis. En av kjedens tilnyttede rettshjelpere, eller advokat, gir deretter en gratis og uforpliktende tilbakemelding på hva han/hun kan gjøre med saken. Dette skal normalt skje senest innen 12 timer fra du har sendt henvendelsen. Unntatt helg/ høytid, og vanlig ferietid (jul, påske etc.)
 3. Dersom du/dere deretter går videre med oppdraget, oppstår det et avtaleforhold mellom deg/dere og den tilknyttede rettshjelper/advokat om å yte juridisk bistand mot betaling (oppdrag). Det oppstår intet oppdrags- eller avtaleforhold mellom kunde og Webjuristene.
 4. Bestillingen av produkter til fastpris, som for eksempel testamentpakke, er bindende når den er registrert i Webjuristenes database. Klienten kan når som helst avbestille/ avbryte oppdraget. Klienten betaler i så fall kun for allerede utført arbeid.
 5. Webjuristen bistår klienten på bakgrunn av de opplysninger og bilag som klienten oversender via Internett evt. e-post, eller avgir via telefon eller på møte. Dersom klienten tilbakeholder relevante opplysninger bevisst eller uaktsomt, skjer dette på egen risiko, og han/hun vil være ansvarlig for eventuelle krav som rettes mot rettshjelperen som følge av dette. Webjuristen vil normalt avslutte oppdraget dersom slikt kommer for dagen.
 6. Ved uriktig rådgivning fra rettshjelperen/advokaten, som påfører klienten et økonomisk tap, er rettshjelperen/advokaten erstatningsansvarlig. En forutsetning for slikt erstatningsansvar er at rettshjelperen/advokaten har påført tapet uaktsomt eller forsettlig. Alle webjurister har tegnet ansvarsforsikring for inntil 3 millioner kroner (rettshjelpere) og 5 millioner (advokat).
 7. Kommunikasjonen mellom klient og rettshjelper foregår via Internett i en kryptert og/ eller passordbeskyttet kundeportal. Dette fordi vanlig e-post anses for lite sikkert for formidling av personopplysninger. Datatilsynet har fått melding om den enkelte webjurists sikkerhetsopplegg.
 8. Klienten må oppbevare sitt passord så trygt som mulig. Webjuristene har ikke tilgang til klientenes passord (de genereres automatisk av datasystemet og lagres ikke).
 9. Webjuristenes kundeportal benytter tofaktor-autentisering ved at du må skrive inn både passord og en engangskode soom du mottar på sms (kostnad kr 1,-). Det er mulig å be Webjuristene skru av sms-passordet slik at du kun logger inn med brukernavn og passord, men det frarådes.
 10. Webjuristenes tilknyttede rettshjelpere er underlagt lovmessig taushetsplikt og forplikter seg til å ikke å avgi mer informasjon enn nødvendig i forbindelse med arbeidet med klientens sak.
 11. Ved bestilling av oppdrag krever rettshjelperen normalt et forskudd på 1000 kr. For såkalt ”kort spørsmål” er forskuddet 475 kr. Forskuddene står på revisorkontrollert klientkonto hos den aktuelle rettshjelper. Rettshjelperen kan ikke flytte pengene til vanlig konto før det er utstedt faktura for tilsvarende beløp. Dersom det ikke er gitt rådgivning for hele forskuddsbeløpet, vil det overskytende beløp bli betalt tilbake til klienten.
 12. Faktura har 7-10 dagers betalingsforfall. Det påløper lovbestemt forsinkelsesrente ved forsinket betaling.
 13. Webjuristenes tilknyttede rettshjelpere/advokat forbeholder seg retten til å avvise ethvert oppdrag /bestilling.
 14. Disse leveringsbetingelsene kan til enhver tid endres av Webjuristene.

 

PEP -byråkratiregler Webjuristene må overholde

Vet du hva PEP er forkortelse for? Svaret er: Politisk eksponert person. Hva det har med deg å gjøre? Sannsynligvis ingenting, men som webjurister må vi forsikre oss om at du ikke er en såkalt PEP, samt at du ikke har tilknytning til en sådan.

Vi webjurister har større plikter iht Hvitvaskingsloven ovenfor det vi kan kalle PEP-klienter. Når du registrerer en henvendelse hos oss, så krever vi derfor at du erklærer å ikke være en PEP – eller ha tilknytning til en PEP, eller at du skal gi oss skriftlig beskjed. Vi skriver derfor dette for at du skal vite når du eventuelt må gi oss skriftlig beskjed. Det er altså to tilfeller hvor du må gi oss skriftlig beskjed etter saksregistrering:

1. DU ER SELV EN PEP

En PEP er en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling. Her ser du hva som menes med «høytstående offentslig stilling eller verv»:

Dersom du innehar stilling eller verv som nevnt over, må du altså gi oss skriftlig beskjed i kundeportalen eller på post ( @ ) webjuristene . no, slik at vi får overholdt Hvitvaskingsloven ved å f.eks innhente flere personopplysninger enn vi vanligvis gjør.

2. DU HAR TILKNYTNING TIL EN PEP

Selv om ikke du selv er en såkalt PEP selv, så gjelder våre forsterkede plikter dersom du er nært familiemedlem til en person som nevnt over. Et nært familiemedlem og en “kjent medarbeider” av en PEP skal nemlig behandles som om de selv er en PEP. Dersom du er

 • Nært familiemedlem til en PEP: Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer av en PEP er omfattet av begrepet “nært familiemedlem”. Søsken av PEP eller kusiner/fettere er ikke omfattet.
 • Kjent medarbeider til en PEP: En fysisk person som har nær forretningsforbindelse til en PEP, er medeier/reell rettighetshaver med en PEP eller er eier (reell rettighetshaver) i et foretak (juridisk person) som skal begunstige en PEP, er omfattet av begrepet «kjent medarbeider».

må du også gi oss skriftlig beskjed i kundeportalen eller på post ( @ ) webjuristene . no, slik at vi får overholdt Hvitvaskingsloven ved å f.eks innhente flere personopplysninger enn vi vanligvis gjør.

Personvernerklæring – Webjuristene tar ditt personvern på alvor!

Vennligst les alt om personvern før du benytter deg av Webjuristenes tjenester og godtar å gi fra deg personopplysninger.

Når du sender inn opplysninger til Webjuristene etter å ha lest denne personvernerklæring, erklærer du deg inneforstått med bruk og oppbevaring av opplysningene i samsvar med nåværende retningslinjer for personvern.

 1. Registrering
  For å benytte Webjuristenes tjenester anbefales du å bruke vårt krypterte spørreskjema og gjennomføre videre dialog i vår kundeportal. Spørreskjemaet kommer opp når du klikker ber om prisestimat eller bestiller pakkeprodukter på vår nettsiden. Kundeportalen får du tilgang til når du har etablert et klientforhold med en av våre webjurister. Du vil da få en e-post med lenke til din sak i kundeportalen. Innlogging skjer ved brukernavn (din oppgitte e-postadresse) og egendefinerte passord, samt engangspassord du mottar på sms (totrinnsautentisering). Ved registrering på vår nettside må du oppgi ulike personopplysninger. Ingen av disse opplysningene defineres som sensitive av Datatilsynet/ personopplysningloven. Webjuristene vil ikke nekte å motta bestillinger via e-post, men det gjøres oppmerksom på at opplysningene da kan komme på avveie, se mer under pkt. 6.
 2. Taushetsplikt
  Webjuristene forplikter seg til fullstendig taushet omkring de opplysninger som blir meddelt fra klienter. Alle medarbeidere i Webjuristene har signert skriftlig taushetserklæring. Alle tilknyttede rettshjelpere/advokater og deres medarbeidere har på lik linje med bla. advokater og prester, lovfestet taushetsplikt. Brudd på taushetsplikten medfører straffeansvar, samt fare for tap av bevillingen. Webjuristene følger ”Regler for god advokatskikk”.
 3. Unntak fra taushetsplikten
  Hvis bistandsarbeidet medfører at privat motpart, domstoler eller offentlige myndigheter må kontaktes, vil man måtte identifisere den person man bistår og for øvrig avgi relevante opplysninger. Dette avgis i så fall kun i den grad det er nødvendig for å bistå klienten. Offentlige myndigheter har også lovbestemt taushetsplikt.
 4. Samtykke
  Når du velger å bli bistått av en webjurister, så anses du samtidig å gi følgende samtykkeerklæring:

SAMTYKKEERKLÆRING

Jeg samtykker til at Webjuristene v/ rettshjelper Nina Dybedahl og/eller rettshjelper Morten Ørke Larsen og/eller rettshjelper Gro Hiis Wallmark (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om meg ved å korrespondere  med meg  ang min sak/henvendelse i Webjuristene krypterte kundeportal, på telefon, på epost, pr brev eller annen kommunikasjonsform som jeg aksepterer å bruke.

Personopplysningene som behandles omfatter telefonnummer, epost, adresse, personnummer og saksopplysninger.

Personnummer er nødvendig for å  ivareta identifikasjonskrav når dialog foregår uten personlig møte, i samsvar med Lov om hvitvasking, se forrige punkt.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til behandling av mine personopplysninger tilbake. Webjuristene kan kontaktes på post(@)webjuristene.no eller telefon 55 29 40 00

Jeg er informert om og klar over mine rettigheter som registrert etter personvernforordningen, for eksempel min rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger.

Jeg er informert om følgende mottakere av mine personopplysninger, som er behandlingsansvarlige etter regelverket:

 • Rettshjelper Nina Dybedahl (org nr: 984 810 784MVA)
 • Rettshjelper Morten Ørke Larsen (Org.nr 817 712 002MVA)
 • Rettshjelper Gro Hiis Wallmark (Org nr 995 916 231 MVA)
 1. Formål med innhenting av opplysninger
  Personopplysningene innhentes for å identifisere klienten, hvilket man ofte har plikt til i henhold til ”hvitvaskingsloven” og ”Regler for god advokatskikk”. Videre er opplysningene nødvendige for å sende faktura. E-postadresser vil ikke bli utlevert til fremmede tredjeparter uten brukerens samtykke, men Webjuristene forbeholder seg retten til selv å videreformidle informasjon fra eventuelle samarbeidspartnere. Saksopplysningene innhentes for å brukes som grunnlagsmateriale for rettshjelparbeidet.
 2. Sikkerhet ved forsendelse
  Vær oppmerksom på at i likhet med sending pr. tradisjonell post, er heller ingen Internett-overføring noensinne 100 % sikker eller feilfri. Du bør være klar over at e-post som sendes ukryptert er svært usikker. Du bør derfor være spesielt oppmerksom på hvilke opplysninger du sender til oss per e-post. Overføring av ikke-krypterte opplysninger på e-post kan medføre at uvedkommende får tilgang til materialet. Ved å benytte ovennevnte kundeportal (pkt. 1) vil du ha langt høyere trygghet for at opplysningene ikke kommer på avveie, da denne løsningen sikrer kryptering ved forsendelse. I den grad Webjuristene sender personopplysninger eller sensitive opplysninger pr. e-post, blir disse opplysningene sendt som passordbeskyttede vedlegg.
 3. Oppbevaring
  Opplysninger avgitt til Webjuristene elektronisk oppbevares på dedikerte servere hvor uvedkommende ikke vil ha tilgang, med mindre de tilegner seg ditt brukernavn og passord. De virksomheter som drifter våre servere (databehandlere) har selv avgitt egenerklæring på at de tilfredsstiller personopplysningslovens krav: Compose Software AS (org nr. 817 712 002 MVA), Haive AS (org 915 470 998 MVA) og Webhuset AS (981 532 848 MVA)

Webjuristene lagrer ikke passordet ditt, – fordi jo færre som har tilgang til passordet jo høyere sikkerhetsnivå oppnås. Minst mulig opplysninger oppbevares på lokale PC’er og alle PC’er brukt av Webjuristene og medarbeidere er passordbeskyttet. Opplysninger avgitt til Webjuristene på papir eller skrevet ut på papir oppbevares i låst arkivskap hvor kun tilknyttede remedarbeidere som har signert taushetserklæringen har tilgang.

Alle klienter kan til enhver tid se hvilke opplysninger de selv har avgitt ved å logge seg på sin side. For øvrig har klientene rett til innsyn i de opplysninger Webjuristene måtte ha om hans/hennes sak, se personopplysningsloven §18.

8. Avslutningsvis:

 • Linker til andre Internettsider
  Noen av våre Internettsider inneholder linker til andres Internettsider. Dette er utelukkende for din egen nytte. Når du kommer til en Internett-side utenfor webjuristene.no, er du utenfor vårt område. Vi har ikke har kontroll over innholdet og er ikke ansvarlig for hvordan denne andre Internettsiden praktiserer beskyttelsen av personopplysninger.
 • Endringer av Retningslinjene
  Dersom det gjøres endringer i, eller tilføyelser til, disse Retningslinjene vil vi publisere endringene her slik at du vil alltid ha muligheten til å finne ut hvordan vi behandler dine personopplysninger på Internett. Uten hensyn til endringer som vi gjør i Retningslinjene, vil vi alltid bruke dine Identifiserbare Personopplysninger i samsvar med den versjonen av Retningslinjene som gjaldt på den tiden du oppga opplysningene, med mindre du gir ditt uttrykkelige samtykke til annet.

 

Kontakt oss gjerne
Dersom du har spørsmål eller innspill vedrørende Webjuristenes bruk av dine personopplysninger eller om disse Retningslinjene/erklæring, vær vennlig å sende en e-post til post ( @ ) webjuristene.no med overskrift «personvern».