Fri rettshjelpssaker

Du kan ha krav på helt, eller delvis, fri rettshjelp i flere tilfeller.

 

1. Du har en forsikring, f.eks innboforsikring eller hjemforsikring:

Forsikringsselskapene har plikt til å inkludere rettshjelp i sine forsikringer for bolig og innbo. Andre forsikringer som reiseforsikring, båtforsikring og hytteforsikring gir deg også rett til «fri» rettshjelp for juridiske problemer og tvister som gjelder det du har forsikret.

Du må riktignok betale en egenandel på normalt 3000 + 20 % av overskytende, og maksgrensen er normalt mellom 80 000 og 100 000 kroner. Men at du fritt kan velge din juridiske rådgiver i de fleste tvister, og sende regningen til ditt forsikringsselskap, er for de fleste ukjent.

Eksempler på saker  som normalt dekkes av forsikringer, tvister ved:

 • Kjøp eller salg av hus, hytte, bil, båt
 • Håndverkertjenester,f. eks rørlegger, snekker, elektriker som har gjort dårlig jobb eller overfakturert
 • Nabotvister
 • Erstatningskrav

Lurer du på om du har krav på rettshjelp betalt av ditt forsikringsselskap i en aktuell konflikt? Ta kontakt med Webjuristene ved å trykke på den orange knappen nedenfor. Men vent ikke for lenge, for det er frister som løper fra tvisten oppsto. På den annen side, så gjelder ikke rettshjelpsdekningen før tvist anses oppstått. Vi kan bistå med å avklare om vilkårene i din forsikring er oppfylt og sørge for godkjennelse fra ditt forsikringsselskap. I tillegg til utgiftene til Webjuristene, kommer forsikringsselskapet også til å dekke andre «nødvendige utgifter», slik som f.eks skaderapport utarbeidet av takstmann i boligmangelssaker.

2. Den offentlige fri rettshjelp-ordningen:

I hva slags saker gis fri rettshjelp fra det offentlige?

Fri rettshjelp med behovsprøving gis i familierettsaker som gjelder skifte (fordelingen av ektefellenes eiendeler) og barnefordeling, erstatning for personskader og tap av forsørger, husleiesaker, trygde- og pensjonssaker og til arbeidstaker i avskjeds- og oppsigelsessaker i arbeidsforhold.

 Økonomiske grenser og egenandel

For å få fri rettshjelp må formue og årsinntekt være lave. Inntekstsgrensen i 2023 er kr 350 000 kr for enslige, og kr 540.000 kr for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.

Nettoformuen kan ikke overstige 100.000 kr. Men eier du egen bolig, holdes verdien av denne utenfor ved vurderingen av formuens størrelse. Din jurist vil bistå med søknad om fri rettshjelp.

I såkalte fritt rettsrådsaker, dvs. juridisk rådgivning utenfor domstolene, i bestemte typer saker, gis det fri rettshjelp. Klienten må betale en egenandel som tilsvarer den offentlige salærsatsen på 1180 kr. (pr. 1.1.23.).

I saker om fri sakførsel, dvs. utgifter til rettshjelp, der saken behandles av en domstol (rettssak) eller bestemte forvaltningsorganer, skal klienten selv dekke 25 prosent av omkostningene i saken men maks 8 ganger salærsatsen, altså 9 440,- kroner.  Din webjurist vil informere deg om dette.

Den som tjener under 100.000 kr pr. år skal ikke betale egenandel.

Eksempler på saker du som regel får fri rettshjelp til:

 • Familiesaker: Oppløsning av samboerskap / samlivsbrudd av samboere, økonomisk oppgjør / skifteoppgjør mellom samboere
 • Familiesaker: Skilsmisse og separasjon mellom ektefeller, økonomisk oppgjør / skifteoppgjør mellom ektefeller
 • Familiesaker: Barnefordeling, samvær med barn
 • Arbeidsrett: dog kun ved oppsigelse eller avskjed
 • Boligrett: Oppsigelse eller utkastelse fra bolig /oppsigelse av leieforhold eller leiekontrakt
 • Barnevern
 • NAV: klage på vedtak fra NAV (ikke søknad desverre)

Hvordan går du frem for å få offentlig fri rettshjelp

Det er rettshjelperen/advokaten som gir deg rettshjelp som skal kreve inn egenandelen på vegne av det offentlige. Det er normalt også rettshjelperen/advokaten som ordner med søknad/innvilgelse.

Høyesterett har en utvidet myndighet til å innvilge fri sakførsel uavhengig av partens økonomi. Forutsetningen er at Høyesterett mener saken har prinsipiell interesse, slik at også andre har nytte av at saken blir avgjort av retten. Det gir ser selv at slik rettshjelp sjelden innvilges.

Statsforvalteren kan også aksepere fri rettshjelp etter en konkret vurdering, men også det skjer sjelden. Vi kan dog hjelpe deg med en søknad på timer, dersom du vil gjøre et forsøk.

Tror du at du kan ha krav på fri rettshjelp, eller ønsker å søke etter en konkret vurdering? Ta kontakt med å klikke på denne orange knappen nedenfor.

Utenfor vilkårene, men trenger hjelp?

For høy inntekt, utenfor sakstypene eller mangler forsikring? Fortvil ikke. Webjuristene har halv timepris sammenlignet med tradisjonell advokathjelp. Se Våre priser. Webjuristene ble opprettet for å senke den økonomiske og praktiske terskelen til rettshjelp for folk flest. Se mer om Webjuristene. Se mer om hvorfor vår gründer startet Webjuristene.

Jeg ønsker FRI RETTSHJELP