Skip to main content

Overgang fra AAP til uføretrygd

Hvor lenge kan du få arbeidsavklaringspenger i påvente av uføretrygd?

I henhold til Folketrygdloven  § 11-18 har man rett på arbeidsavklaringspenger under behandling av krav om uføretrygd. Denne bestemmelsen skal iht. lovens rundskriv sikre at søker ikke skal risikere å stå uten penger til å overleve, som følge av lang saksbehandlingstid for søknader for uføretrygd. I utgangspunktet skulle bestemmelsen gi økt rettssikkerhet til personer i en sårbar livssituasjon. Men dessverre er det samtidig inntatt en maksgrense i loven på 8 måneder.

Absolutt grense

Dette innebærer i praksis at om NAV ikke har ferdigbehandlet uføresøknaden i løpet av 8 måneder, fratas søker AAP. Uten noen mulighet for å klage eller anke.

Webjuristene har undersøkt hvorvidt det virkelig er slik at søker skal lide for NAV sin lange  saksbehandlingstid. Og det følger av rundskriv til loven at perioden på 8 måneder ikke kan forlenges, uavhengig av årsaken til at søknaden ikke er ferdig behandlet.

Ingen hjelp å få hos Sivilombudsmannen

Klageinstans når det er begått urett fra forvaltningens side, er Sivilombudsmannen. Men Sivilombudsmannen kan ikke gå inn og påskynde behandlingen (da det vil medføre at en annen sak vil komme lengre bak i køen..)

Det følger av uttalelse fra sivilombudsmannen 19.02.19 at:

«Det er enighet om at det er beklagelig at flere brukere har stått uten vedtak om eventuell forlengelse av AAP, eller innvilgelse av uføretrygd, ved utløpet av stønadstiden. Lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2018 synes å ha skapt kapasitetsutfordringer som direktoratet ikke hadde forutsett

 

Har du problemer med NAV?

Har du problemer med NAV eller andre offentlig instanser, ta gjerne kontakt ved å klikke på «Be om estimat»-knappen nederst. Ofte kan du ha krav på Fri Rettshjelp ved klage på trygdevedtak. Se mer på vår side om Fri Rettshjelp.

Gro Hiis Wallmark

Webjurist og rettshjelper Gro Hiis Wallmark har vært tilknyttet Webjuristene siden hun fikk sin rettshjelperbevilling i 2010. Hun tok jussen i voksen alder. Hun har i tillegg til mastergraden i jus bachelorgrad i internasjonal ledelse, advokatkurset og etterutdanning i offentlig rett og kommunal økonomi. Gro har bred erfaring innen testament, ektepakt, samboeravtale og fremtidsfullmakt, men i likhet med alle webjurister, bistår hun med alle typer saker. Hun har stort fokus på godt og forutsigbart klientsamarbeid, setter seg grundig inn i din sak, og er ærlig om hvilke konsekvenser/utfall saken kan få. Gro har tilgang til møtelokaler i Bergen sentrum.

Webjurist og rettshjelper Gro Hiis Wallmark har vært tilknyttet Webjuristene siden hun fikk sin rettshjelperbevilling i 2010. Hun tok jussen i voksen alder. Hun har i tillegg til mastergraden i jus bachelorgrad i internasjonal ledelse, advokatkurset og etterutdanning i offentlig rett og kommunal økonomi. Gro har bred erfaring innen testament, ektepakt, samboeravtale og fremtidsfullmakt, men i likhet med alle webjurister, bistår hun med alle typer saker. Hun har stort fokus på godt og forutsigbart klientsamarbeid, setter seg grundig inn i din sak, og er ærlig om hvilke konsekvenser/utfall saken kan få. Gro har tilgang til møtelokaler i Bergen sentrum.